banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสวนาวิชาการ “เปิดโลกยุคใหม่ของการวิจัย: การวิจัยอนาคตการณ์” (futures research)

โครงการเสวนาวิชาการ “เปิดโลกยุคใหม่ของการวิจัย: การวิจัยอนาคตการณ์” (futures research) จดหมายเชิญ ผู้นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ กำหนดการวันที่ 12 ธ.ค.60

นายกสมาคม

รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ

 

สมาคมพยาบาลฯ เพื่อพยาบาล และ สุขภาวะคนไทย

เป็นองค์กรนำระดับสากล มุ่งผลคุณภาพงานและความสุขของพยาบาล
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นเลิศ และมุ่งสร้างสวัสดิภาพ
การประกอบวิชาชีพของพยาบาล ชี้นำสังคมด้านสุขภาพในประชาคมอาเซียน

รศ. สุปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯได้จัดทำดอกดารารัตน์ ดอกรัศมีจันทร์จำนวน 999 ดอก

ข่าวประชุมวิชาการ

“การพยาบาลไทย: ก้าวไกลสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ประชุมวิชาการร่วมกับการประชุมใหญ่ประจำปี 2560 เรื่อง “การพยาบาลไทย: ก้าวไกลสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 15-17 พฤศจิกายน 2560 1.หนังสือเชิญ 2.โครงการ 3.ใบสมัคร 4.ใบจองโรงแรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบแกนนำประเมินภายใน

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบแกนนำประเมินภายใน (Internal Survey System Training) : การนำมาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่การปฏิบัติ ” ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560   อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ใบสมัครโครงการ 2-4 สิงหาคม 2560 ใบจองโรงแรม

ผลิตภัณฑ์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

หอพักสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดเนื้อที่ส่วนหนึ่งของอาคารสมเด็จพระบรมราชชนนี 90 เป็นหอพัก เพื่อบริการสำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ที่มีความจำเป็นนะต้องหาที่พักชั่วคราวให้เช่าพักซึ่งมีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

หอพักพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ห้องพักพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ใกล้อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง

สถานที่ใกล้เคียง โรงพยาบาลต่างๆ สถานีรถไฟฟ้า BTS สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้าฯ

ห้องปรับอากาศมีบริการ 27 ห้อง

รายเดือน 8,000 บาท/เดือน
รายวัน 1,000 บาท/เดือน
สำหรับผู้เช่ารายเดือน ชำระค่าไฟฟ้า
ยูนิคละ 7 บาท
ผู้เช่าพัก 1-2 คน/ห้อง

การโอนเงินมัดจำ

การโอนเงินมัดจำ จำนวนเงิน 2,000 บาท
(เพื่อเป็นค่ามัดจำห้อง)
ชื่อ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 052-2-29921-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ

ติดต่อสอบถาม

คุณสาลักษณ์ แกแง้ว
โทร. 02-354-1801-2 ต่อ 22
แฟกซ์ 02-247-4704
ส่งหลักฐานการโอนเงิน
พร้อมชื่อผู้จอง วันที่เข้าพัก